Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.), összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé jelen nyilatkozat formájában adatvédelmi, illetve adatkezelési elveit.

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Müpa) kizárólag az érintettek előzetes írásbeli hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatása révén végez adatkezelést. A Müpa által kezelt adatokkal kapcsolatosan – a Müpa mint adatkezelő által engedélyezett módon és mértékben – a Müpa alábbi szerződéses partnerei látnak el adatfeldolgozói feladatokat: Crane Kft. (1138 Budapest, Révész utca 27-29. 2. emelet; e-mail: info@crane.hu) és a Mito Europe Kft. (1051 Budapest, Nádor u. 23. 5. emelet; e-mail: info@mito.hu).

A Müpa internetes oldalának látogatása során személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. Név nélküli internetes látogatása során keletkezett adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. A Müpa a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, stb.) úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve a cookie-k használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja.

A Müpa honlapjára felhasználóként történő belépés elektronikus regisztráció útján lehetséges, amelyhez szükséges a regisztrációs oldalon szereplő személyes adatok (pl.: név, e-mail cím, műfaji preferencia, stb.) megadása. A honlap használata során a regisztrált felhasználók részére nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéhez (pl.: jegyvásárlás) további személyes adatokra lehet szükség a szolgáltatás teljesíthetősége és biztonságossága érdekében. A Müpa az érintettek által megadott személyes adatokat, az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig, az érintett általi hozzájárulás mértékétől függően az alábbi célok megvalósulása érdekében, és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezeli és használja fel:

  • a Müpa által nyújtott szolgáltatások fejlesztésével, a látogatói igények minél szélesebb körének kielégítésére alkalmas szolgáltatások bevezetésével összefüggő, a Müpa működését segítő elemzések, felmérések készítése;
  • a jegyvásárlással összefüggésben a rendezvény esetleges elmaradása vagy a rendezvényt érintő egyéb fontos körülményről történő tájékoztatás nyújtása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás;
  • a Müpa tevékenységével, az általa nyújtott szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos reklám célú közvetlen (e-mailben, más online csatornán, stb.) megkeresések (közvetlen üzletszerzés) küldése, melyekben a Müpa a magas színvonalú kulturális szolgáltatás nyújtásában vele együttműködő stratégiai partnereinek is megjelenést biztosít;
  • Nyereményjátékok és időszakos promóciók szervezése, valamint az ezekkel összefüggő kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, nyeremények átadása, kedvezmények érvényesíthetőségének biztosítása;
  • a Müpa+ hűségprogramban való részvétellel, és az annak keretében nyújtott kedvezmények igénybevételével kapcsolatos adatbázis létrehozása, az ezzel összefüggő szolgáltatás nyújtás, kapcsolattartás, tájékoztatás adása.

A Müpa, az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele útján, a honlap regisztrált felhasználókénti használata vagy más csatornán történő személyes kapcsolatfelvétel során keletkezett és a kezelésébe került egyéb személyes adatokat (pl.: vásárlási történet, speciális igények, stb.) a minél hatékonyabb ügyfélközpontú kapcsolattartás és problémakezelés, valamint a felhasználók igényeit mind magasabb szinten tükröző személyre szabott ajánlatok készítése érdekében használja fel.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatáson felül a Müpa csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amennyiben erre jogszabály kötelezi. A Müpa a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa jogosított adatfeldolgozók kivételével – harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja.

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészítjük ki vagy kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal.

Müpa a tőle elvárható legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására magas színvonalú technikai védelmi intézkedések és gondos belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A Müpa kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli regisztrált ügyfeleinek és szerződéses partnereinek személyes adatait. Vonatkozó intézkedéseivel és eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak ezáltal védve ügyfelei és szerződéses partnerei érdekeit, továbbá eleget tud tenni a szerződéses szabadság keretein belül általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

A Müpa csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, a Müpa haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat.

A Müpa az érintettet kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

A Müpa Budapest Nonprofit Kft. az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Müpa a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Müpa Budapest Nonprofit Kft. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Müpa az érintett kérelmében foglaltakra a fenti határidőn belül nem válaszol, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett vagy bármely harmadik személy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

A Müpa az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az adatvedelem@mupa.hu e-mail címen, valamint a 1453 Budapest, Pf.: 57. posta címen fogadja.